a
Don’t _miss

Wire Festival

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam blandit hendrerit faucibus turpis dui.

<We_can_help/>

What are you looking for?

Każdy Uczestnik jest obowiązany do zapoznania się z Regulaminem przed dokonaniem Rejestracji.

 

Regulamin i klauzula RODO

Administratorem danych osobowych jest Firma Pancernik it sp. z o.o. ul. Ignacego Paderewskiego 35 40-282 Katowice. Dane będą przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych o usłudze związanej z realizacją konferencji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) oraz dla celów marketingu bezpośredniego, wykonywanego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, tj. numer telefonu, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1907 ze zm.). Dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na ich dalsze przetwarzanie. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców tj. podmiotom świadczącym usługi wsparcia technicznego dla oprogramowania, w którym przetwarzane są dane osobowe oraz Wystawcom Konferencji Pancernik Security Show 2022 (Wystawcom: Producentom i Dystrybutorom). Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu w tym prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższego celu.

 

1.Rejestracja

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady rejestracji na Konferencję Pancernik IT Security Show 2022 („Konferencja”) oraz zasady uczestnictwa w Konferencji, która odbędzie się w Katowicach 28.10.2022 w obiekcie Vienna House Easy Katowice, ul. Sokolska 24, 40-086 Katowice.
  2. Organizatorem wydarzenia jest Pancernik IT sp. z o.o. ul. Ignacego Paderewskiego 35 40-282 Katowice.
  3. Rejestracja na Konferencję odbywa się poprzez zakup biletów w sklepie internetowym na stronie https://security.show.pancernik.it.
  Podczas rejestracji należy podać wszystkie dane, wymagane w formularzu rejestracyjnym.
  3.1 Konferencja jest przeznaczona dla podmiotów gospodarczych, które wysyłają swoich pracowników na konferencję.
  4. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie rejestracji, o której mowa w punkcie 3 do dnia 27.10.2022 roku.
  5. Rejestracja będzie prowadzona do momentu wyczerpania biletów na Konferencję oraz warsztaty techniczne. Ilość dostępnych biletów widnieje na stronie Konferencji.
  6. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rejestracji w przypadku wykorzystania wszystkich dostępnych miejsc, przeznaczonych dla uczestników Konferencji. Informację o zakończeniu rejestracji Organizator zamieści na stronie https://security.show.pancernik.it.
  6.1. Każda osoba, po zarejestrowaniu się na Konferencję, otrzyma e-mail potwierdzający rejestrację.
  6.2. Uczestnik powinien sprawdzić czy e-mail z potwierdzeniem rejestracji nie znajduje się w folderze Spam lub folderze Oferty na koncie poczty elektronicznej. Jeżeli e-mail z potwierdzeniem rejestracji nie dotrze, należy napisać do Organizatora na adres: karolina.w@pancernik.it.
  7. Organizator może odrzucić rejestrację uczestnika wysyłając komunikat e-mailem. Od decyzji Organizatora nie można się odwołać.
  8. Rejestracja oraz udział w Konferencji są bezpłatne dla posiadaczy kodów promocyjnych z wyłączeniem warsztatów.
  9. W Konferencji mogą uczestniczyć jedynie osoby pełnoletnie, pracujące.
  10. Bilety na konferencje są imienne i nie powinny być przekazywane osobom trzecim.

3. Rezygnacja z udziału w Konferencji

 1. Rezygnacja z udziału w Konferencji powinna być zgłoszona poprzez pocztę elektroniczną na adres e-mail: karolina.w@pancernik.it. Wniesione opłaty za bilet są bezzwrotne.

  4. Konferencja

 1. Uczestnik dobrowolnie uczestniczy w Konferencji.
  2.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dobra utracone przez Uczestników Konferencji, podczas jej trwania. Uczestnik wszelkie rzeczy osobiste wnosi na obiekt Konferencji na własną odpowiedzialność i pilnuje ich we własnym zakresie.
  3.Uczestnik ma prawo uczestniczyć w sesjach technologicznych oraz warsztatach odbywających się podczas Konferencji przy zakupie odpowiedniego biletu przed rozpoczęciem konferencji.
  4.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za posiłki wydawane podczas Konferencji z w uwagi, iż zajmuje się tym firma zewnętrzna.
  5.Uczestnik ma prawo brać udział we wszystkich konkursach trwających podczas Konferencji.
  6.Regulaminy poszczególnych konkursów dostępne będą w Punkcie Rejestracyjnym podczas trwania Konferencji lub na stoiskach wystawców organizujących dane konkursy.
  7.Organizator nie gwarantuje ani nie opłaca miejsc parkingowych.
  8.Na obiekcie Konferencji panuje zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu i zażywania substancji zakazanych przez polskie prawo.
  9. Informujemy, że uczestnicy nie stosujący się do Regulaminu, zachowujący się w sposób nieodpowiedni lub zakłócający przebieg Konferencji zostaną natychmiastowo usunięci z obiektu, na którym odbywa się Konferencja. Osoby te nie mają prawa do jakichkolwiek roszczeń wobec Organizatora.
  10. Organizator nie wyraża zgody na profesjonalne rejestrowanie dźwięku lub obrazu podczas Konferencji.
  11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu lub prelegentów. W takim przypadku Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania jakiegokolwiek odszkodowania ze strony Organizatora.
  12. Organizator Konferencji nie jest zobowiązany do zapewnienia żadnych Świadczeń na rzecz Uczestników.
  13. Uczestnik zobowiązuje się do zastosowania wymogów niniejszego regulaminu, jak również stosowania się podczas Konferencji do zasad bezpieczeństwa oraz instrukcji i poleceń organizacyjno-technicznych przedstawiciela Organizatora. Organizator nie ubezpiecza Uczestników Konferencji i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania warunków uczestnictwa.

5. Zmiany w Regulaminie

1.Organizator ma prawo do zmian w Regulaminie. Informacje o zmianach zostaną wysłane pocztą email do Uczestników. Jeśli Uczestnik nie akceptuje zmian w Regulaminie może na podstawie § 2 zrezygnować z udziału w Konferencji.